Skip to main content

Montering och Gravstenssäkerhet av gravstenar och runstenar

Entrema följer CGK Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer och gällande arbetsmiljökrav vid gravvårdars montering

Gravstenssäkring

CGK Centrala Gravvårdskommittén 2019

Det som avgör om gravvårdar står säkert och i prydliga rader, är det som finns under markytan – grundläggningskonstruktionen, dubbningen av gravvårdens olika delar och hur gravstenen är dubbad i sockeln. Denna skrift beskriver de arbetsmiljökrav som måste ställas på gravvårdars montering och hur man kan gå till väga för att visa att gravvårdens montering uppfyller dessa krav. De redovisade provningsmetoderna ska göra det möjligt för leverantörer att förvissa sig om att en ny konstruktion är tillräckligt stabil och säker. Även betongkvalitéer/produkter har utvecklats.
solna kyrkogård

Runstenar

Vi säkrar och flyttar runstenar åt Länsstyrelsen i Sörmland i samarbete med Stenkonservator. Projekten startade 2021 och fortlöper. 

kyrkogård

CGK består av följande organisationer:

  • Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

  • Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund

  • Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

  • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

  gravsten

  [Källa: CGK Centrala Gravvårdskommittén 2019]